List

Zarządu Związku Zawodowego Twórców Kultury
do pokrewnych stowarzyszeń i organizacji

W październiku i listopadzie 2008 r. Zarząd ZZTK wystosowal list do pokrewnych stowarzyszeń i organizacji z informacją o powstaniu Związku i z propozycją nawiązania współpracy. Oto lista odbiorców naszego listu:

• Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych • Porozumienie „Łazienki Królewskie”
• Polskie Stowarzyszenie Jazzowe • Stowarzyszenie Architektów Polskich
• Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Polskich • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
• Stowarzyszenie Filmowców Polskich • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
• Stowarzyszenie Pisarzy Polskich • Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych STAW
• Związek Artystów Wykonawców • Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych
• Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
• Związek Polskich Autorów i Kompozytorów • Związek Artystów Scen Polskich
• Związek Kompozytorów Polskich • Związek Literatów Polskich
• Związek Polskich Artystów Fotografików • Związek Polskich Artystów Plastyków
• Związek Producentów Audio-Video • Stowarzyszenie Twórców – Wydawców/Producentów
   Utworów Medialnych STOTUM

[Zaproponuj kolejnych adresatów]

A oto treść listu:

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że zgodnie z postanowieniem niezawisłego sądu z dnia 10 września 2008 roku do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana w ostatnich dniach nowa organizacja - Związek Zawodowy Twórców Kultury, który mamy zaszczyt reprezentować.

Tym samym wspólnym wysiłkiem grupy polskich twórców kultury została powołana do życia pierwsza ogólnopolska platforma związkowa, która - mamy nadzieję - już w niedalekiej przyszłości stanie się organizacją masową, zrzeszającą i reprezentującą na zewnątrz wspólne interesy socjalne i bytowe polskich twórców kultury, niezależnie od dziedziny uprawianej przez nich twórczości.

Dla każdego, kto działa zawodowo w sferze kultury lub choćby zetknął się bliżej z tą sferą, jest sprawą oczywistą, że na przestrzeni wielu ostatnich lat sytuacja materialna i bytowa wielotysięcznej rzeszy polskich twórców ulegała i ulega nadal systematycznemu pogorszeniu. Wiele do życzenia pozostawia także otoczenie prawne, w jakim przychodzi nam działać. W obliczu podejmowanych wcześniej i kontynuowanych niestety także dzisiaj działań i zamierzeń, skutkujących dalszym osłabieniem pozycji polskiego twórcy w coraz bardziej skomercjalizowanym i zdominowanym przez użytkowników oraz wszechpotężnych producentów świecie kultury, jedyną rozsądną receptą z punktu widzenia środowisk twórczych jest - naszym zdaniem - zwieranie szeregów i wspólne skoordynowane działanie na rzecz ochrony i obrony interesów polskich twórców w coraz mniej przyjaznym dla nich otoczeniu. Związek Zawodowy Twórców Kultury, dysponując - zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 roku - szczególnymi uprawnieniami w zakresie obrony praw swoich członków, pragnie odegrać znaczącą rolę w tym procesie.

Jako związek zawodowy, a zatem organizacja o szczególnym charakterze, nie chcemy i nie zamierzamy konkurować z istniejącymi już organizacjami, zrzeszającymi twórcow kultury. Nie zamierzamy także wchodzić w kompetencje tych organizacji, ani ich wyręczać. Chcemy - i taki przyświecał nam cel, gdy zakładaliśmy Związek - by nasze działania, wsparte uprawnieniami, jakie nadaje nam wspomniana ustawa - miały charakter komplemetarny. Wierzymy, że w ramach ogólnopolskiego i ogólnośrodowiskowego Związku zdołamy osiągnąć więcej, niż gdybyśmy zabiegali o własne sprawy wyłącznie w ramach takiego lub innego środowiskowego ogródka. Równocześnie mamy też świadomość, że jedyną receptą na skuteczność naszych działań jest masowe poparcie całego środowiska.

Dlatego właśnie, w ślad za informacją o powstaniu Związku, zwracamy się niniejszym do Państwa z propozycją podjęcia rozmów w celu wypracowania takiej formuły współpracy, która służyłaby najlepiej zarówno członkom Państwa organizacji, jak i wszystkim polskim twórcom kultury. Mamy głęboką nadzieję, że efektem tych rozmów będzie podpisanie porozumienia ramowego w kształcie, który obie strony uznają za stosowny. Bardzo liczymy też na to, że zechcą Państwo - stosownie do swoich możliwości - dotrzeć do jak największej liczby swoich członków i sympatyków z informacją o powstaniu naszego Związku. Wszak - niezależnie od środowiskowej specyfiki - mamy w istocie wszyscy wspólne cele.

Ufamy, że nasza inicjatywa - Związek Zawodowy Twórców Kultury - zyska Państwa przychylność, a nasza przyszła współpraca dobrze przysłuży się polskim twórcom.

Z poważaniem -


Krzysztof Dzikowski (przewodniczący)

Andrzej Wojtaś (sekretarz)