Skarga

do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie
w obronie Grzegorza Rogińskiego

Stojąc na stanowisku, że szeroko nagłośnione medialnie zwolnienie z pracy 60-letniego osobistego fotografa premiera Donalda Tuska Grzegorza Rogińskiego oraz natychmiastowe zatrudnienie na jego miejsce innej osoby w trybie outsourcingu (co odbyło się w samym środku pośpiesznej kampanii legislacyjnej zmierzającej do podniesienia wieku emerytalnego) jest nie tylko drastycznym pogwałceniem zasad etyki, lecz także elementarnym naruszeniem prawa pracy, Zarząd ZZTK sporządził i wystosował oficjalną skargę do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zawierającą wniosek o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

Związek Zawodowy Twórców Kultury nie może tolerować i nigdy nie przejdzie obojętnie wobec przypadków łamania praw pracowniczych i demonstracyjnej arogancji władzy.

A oto treść skargi:

Warszawa, 9 lipca 2012 r.


Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

ul. Lindleya 16

00-973 Warszawa


SKARGA

Niniejszym składam skargę na Pracodawcę Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który nie przestrzega przepisów prawa pracy w zakresie m.in.:

(I) art. 45 § 1 Kodeksu pracy poprzez złożenie wypowiedzenia Umowy o pracę p. Grzegorzowi Rogińskiemu ze wskazaniem pozornych przyczyn zwolnienia tj. likwidacji stanowiska pracy,

(II) art. 22 § 1 i 11 Kodeksu pracy poprzez zatrudnianie (formalnie) w reżimie umów cywilnoprawnych osoby trzeciej mimo, że w rzeczywistości osoba trzecia wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki pracownicze byłego pracownika p. Grzegorza Rogińskiego.

UZASADNIENIE

  1. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów p. Lech Marcinkowski (dalej także: „Pracodawca”) w dniu 3 lutego 2012 r. rozwiązał Umowę o pracę z p. Grzegorzem Rogińskim (dalej także: „Pracownik”) z powodu likwidacji stanowiska pracy podreferendarza ds. obsługi fotograficznej w Centrum Informacyjnym Rządu.
  2. Dowód: Wypowiedzenie Umowy o pracę z dnia 3 lutego 2012 r. (w załączeniu)

  3. Po złożeniu wypowiedzenia p. Rogińskiemu Pracodawca rozpoczął na podstawie umowy cywilnoprawnej współpracę z osobą trzecią prowadzącą działalność gospodarczą – usługi fotograficzne, która w praktyce wykonuje w pełnym zakresie obowiązki zwolnionego Pracownika.

Pracodawca zatrudnił na podstawie umowy cywilnoprawnej osobę trzecią, przy czym praca świadczona na jej podstawie ma cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, tj. osobiste wykonywanie czynności oraz podporządkowanie organizacyjne i służbowe (tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 394/97, OSNAPiUS 1998, Nr 20, poz. 595), a także:

  1. na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej wykonywana jest praca w warunkach charakterystycznych dla świadczenia usług w ramach uprzednio istniejącego stosunku pracy p. Rogińskiego,
  2. na podstawie umowy cywilnoprawnej są wykonywane takie same czynności, jak wynikające z zakresu obowiązków pracownika p. Rogińskiego.

Ze względu na powyższe, zawarte między Pracodawcą a osobą trzecią uzgodnienia są w sferze prawa pracy - niezależnie od ewentualnej woli stron wyrażonej w nadanej im formie umów cywilnoprawnych - automatycznie nieważne z mocy art. 18 § 2 Kodeksu pracy, na podstawie którego w miejsce postanowień nieważnych umów cywilnoprawnych stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 22 § 1 i 11 w zw. z art. 151 Kodeksu pracy).

W rezultacie powyższych działań Pracodawca w rzeczywistości zatrudnił na miejsce p. Rogińskiego nowego pracownika. Czyli nie nastąpiła likwidacja stanowiska która była podstawą wypowiedzenia Umowy o pracę p. Rogińskiego. W tym miejscu należy również nadmienić, że likwidacja stanowiska pracy stanowi rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli jest na tyle zaawansowana, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania (I teza wyr. SN z 12.12.2001 r., I PKN 733/00, OSNP 2003, Nr 23, poz. 569).

W powyższym kontekście wypowiedzenie Umowy o pracę p. Rogińskiemu z powodu likwidacji stanowiska jako nierzeczywiste (pozorne) jest niezgodne z prawem.

Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, a to oznacza, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 Kodeksu pracy i stanowi naruszenie praw pracowniczych. Przykładem nieprawdziwej przyczyny jest pozorne zmniejszenie stanu zatrudnienia, w którym na miejsce zwalnianych pracowników zatrudnia się innych (tak: uzasadnienie do XI tezy Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, OSNC 1985, Nr 11, poz. 164).

  1. Sytuacja zwolnionego „osobistego fotografa prezesa rządu” i jego zastępstwo przez firmę zewnętrzną było szeroko nagłośnione przez media krajowe. Według oficjalnego komunikatu Centrum Informatycznego Rządu (dalej także: „CIR”) p. Rogiński został zwolniony z powodu outsourcingu.
  2. Dowód: Komunikat Centrum Informatycznego Rządu z dnia 6 kwietnia 2012 r. (w załączeniu)

  3. Outsourcing jest to system umów o przedsiębiorstwie polegający na tym, że obsługę przedsiębiorstwa powierza się podmiotom zewnętrznym, nie będącym jego pracownikami. Istotą "outsourcingu" jest więc jego zewnętrzność i równorzędny charakter stosunków pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym, a przedsiębiorcą przyjmującym zlecenie. (tak: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 2009 r. V ACa 418/09).

Po pierwsze, outsourcing ma za zadanie odciążyć bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwolić skoncentrować się pracownikom na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której takie przedsiębiorstwo zostało powołane. W tym znaczeniu nie można przypisać słuszność działaniom CIR wypowiadającemu Umowę o pracę Pracownikowi, którego charakter pracy (tj. fotografowanie Prezesa Rządu w sytuacjach oficjalnych) ma znaczenie podstawowe dla działania CIR.

Po drugie, cechą outsourcingu jest swoiste odchudzenie przedsiębiorstw od rozbudowanych i nieefektywnych, przestarzałych, czysto funkcjonalnych struktur organizacyjnych. W tym znaczeniu działanie CIR jest również bezzasadne. Wypowiedzenie Umowy o pracę złożone p. Rogińskiemu (pracującemu indywidualnie) skutkuje bowiem natychmiastowym zatrudnieniem firmy zewnętrznej, której pracę (z natury pracy na tym stanowisku) wykonuje również jeden fotograf.

  1. Gdyby nawet przyjąć, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z formułą outsourcingu, tj. nastąpiło przejście części zakładu pracy na podmiot zewnętrzny w rozumieniu art. 231 § 1 Kodeksu pracy, to do sytuacji prawnej p. Rogińskiego miałaby w pełni zastosowanie regulacja zawarta w art. 231 § 6 Kodeksu pracy wykluczająca możliwość wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z uwagi na przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę.

Krzysztof Dzikowski - przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Twórców Kultury

Andrzej Wojtaś - sekretarz Zarządu Związku Zawodowego Twórców Kultury


Do wiadomości:

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Izba Wydawców Prasy
Miesięcznik Press
Rzeczpospiolita
Gazeta Wyborcza
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pobierz powyższy list w postaci pliku .pdf.