Stanowisko FZZ

wobec działań rządu RP
zmierzających do pozbawienia polskich twórców
prawa do odliczania 50 procent kosztów uzyskania

Zarząd Główny Federacji Związków Zawodowych na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 13 marca 2012 roku na wniosek przedstawicieli ZZTK przyjął uchwałę popierającą w pełni stanowisko Związku Zawodowego Twórcow Kultury, wyrażone w liście do premiera rządu RP z 12 marca 2012 roku, a dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ten zawiera przepisy drastyczne ograniczające prawo do odliczania 50 procent kosztów uzyskania.

Poniżej przytaczamy w pełni treść wspomnianej uchwały:

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r.


UCHWALA nr 83/III/2012

Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych

z dnia 13 marca 2012 r.


Forum Związków Zawodowych w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Zarządu Związku Zawodowego Twórców Kultury w piśmie z dnia 12.03.2012 r. do Premiera RP Donalda Tuska, wyrażającym stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń drastycznego ograniczenia przysługującego twórcom prawa do odliczenia 50 procent kosztów uzyskania.

Projektowana zmiana ustawy jest nie tylko niezgodna z deklaracją Pana Premiera z czerwca 2008 roku, ale doprowadzić może do znacznej pauperyzacji polskich twórców, na co Forum Związków Zawodowych w żadnym razie nie może się zgodzić.

Myśląc o przyszłości naszego narodu, szczególnie wobec światowych tendencji integracyjnych, chcemy aby obywatele Polski i ich dzieci były dumne z własnej kultury i jej twórców, czytały polskie książki, śpiewały polskie piosenki i chodziły na polskie filmy.

Nie zgadzamy się na działania Rządu RP zmierzające do pozbawienia nas tożsamości narodowej.


WICEPRZEWODNICZĄCY PRZEWODNICZĄCY
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Antoni Duda Tadeusz Chwałka